Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Statut

UCHWAŁA
NR ­­­­XXXI/209/12

RADY
MIEJSKIEJ GÓRY

z dnia ­­9
pażdziernika 2012 r.

 

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych Górze

 Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742) nadaje się statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji Dzieci

Niepełnosprawnych w Górze w brzmieniu:

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, zwany dalej Ośrodkiem, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742).

 

§ 2. Podmiotem tworzącym Ośrodek jest Gmina Góra.

 

§ 3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Góra.

 

§ 4. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Powiatu
Górowskiego.

Rozdział 2

Cele i zadania

 

§ 5. Celem działania Ośrodka jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a w szczególności prowadzenie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.

 

§ 6. 1. Do zadań Ośrodka należy:

1)      udzielanie wielospecjalistycznych i kompleksowych świadczeń leczniczych i rehabilitacyjnych dzieciom niepełnosprawnym;

2)      udzielanie instruktażu i konsultacji rodzicom dzieci niepełnosprawnych;

3)      pielęgnacja i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi;

4)      dowóz dzieci do Ośrodka;

5)      zapewnienie, za odpłatnością, wyżywienia dzieciom objętym rehabilitacją dzienną;

6)      prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i niemowląt zagrożonych niepełnosprawnością;

7)      udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych pacjentom w zakresie rehabilitacji leczniczej;

8)      udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

2. Świadczeniami udzielanymi przez Ośrodek są:

1)      postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne;

2)      ambulatoryjna rehabilitacja lecznicza;

3)      dzienna rehabilitacja lecznicza;

4)      świadczenia opiekuńcze oraz pedagogiczno-wychowawcze;

5)      ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne,

6)      świadczenia pielęgnacyjne.

3. W ramach pobytu dziennego w Ośrodku udzielane są kompleksowe świadczenia rehabilitacyjno-lecznicze i opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży do ukończenia 25. roku życia.

 

Rozdział 3

Organy i
struktura organizacyjna

 

§ 7. 1. Dyrektor jednoosobowo kieruje Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.

2. W razie nieobecności, dyrektora zastępuje wyznaczony przez niego pracownik Ośrodka.

3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Ośrodka.

 

§ 8. 1. Stosunek pracy z dyrektorem nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Góry.

2. Rozwiązanie stosunku pracy z dyrektorem Ośrodka następuje po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej Ośrodka.

3. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora Ośrodka jest Burmistrz Góry.

 

§ 9. Przy Ośrodku działa Rada Społeczna.

 

§ 10. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1)      Burmistrz Góry lub osoba przez niego wyznaczona, jako przewodniczący;

2)      jako członkowie:

a)      przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego,

b)      przedstawiciele Gminy Góra, wyłonieni przez Radę Miejską Góry, w liczbie 3 osób.

 

§ 11. 1. Radę Społeczną Ośrodka powołuje Rada Miejska Góry.

2. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.

3. Rada Społeczna działa do dnia powołania nowej Rady.

 

§ 12. 1. Okolicznościami odwołania członków Rady
Społecznej przed upływem kadencji są:

1)     pisemna rezygnacja członka Rady Społecznej;

2)     wniosek Wojewody Dolnośląskiego w stosunku do jego przedstawiciela;

3)     wniosek Burmistrza Góry lub co najmniej 7 radnych Rady Miejskiej Góry, w stosunku do przedstawiciela Gminy Góra;

4)     wykonywanie przez członka Rady Społecznej działalności konkurencyjnej w stosunku do zadań Ośrodka.

2. W przypadku odwołania członka Rady Społecznej, Rada Miejska Góry uzupełni skład Rady Społecznej w terminie 60 dni od dnia odwołania członka Rady Społecznej.

 

§ 13. Zadania Rady Społecznej określa ustawa o działalności leczniczej.

           

§ 14. 1. W skład Ośrodka wchodzą:

1)      Dział Rehabilitacji;

2)      Dział Medyczno-Terapeutyczny;

3)      Dział Finansowo-Administracyjny.
2. W ramach Działu Rehabilitacji funkcjonują:

1)      Poradnia Rehabilitacyjna;

2)      Poradnia Logopedyczna;

3)      Poradnia Leczenia Wad Postawy u Dzieci i
Młodzieży;

4)      Poradnia Preluksacji ;

5)      Poradnia Neurologii Dziecięcej;

6)      Pracownia Fizjoterapii – Góra, Os. K.
Wielkiego 25;

7)      Pracownia Fizjoterapii – Góra, ul.
Mickiewicza 1a.

3. W ramach Działu
Medyczno-Rehabilitacyjnego funkcjonują:

1)      Ośrodek Rehabilitacji Dziennej;

2)      Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci.

Rozdział 4

Gospodarka
finansowa

 

§ 15. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie przewidzianej dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 

§ 16. Odpłatność za dodatkowe usługi świadczone przez Ośrodek ustala dyrektor  Ośrodka, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

 

§ 17. Za prawidłową gospodarkę finansową Ośrodka odpowiada dyrektor.

 

Rozdział 5

Postanowienia
końcowe

 

§ 18. Zmiany statutu Ośrodka dokonuje Rada Miejska Góry.

 

§ 19. Traci moc uchwała nr XXVIII/181/12 Rady Miejskiej Góry z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Górze (Dz. Urz. Woj. Doln.poz. 2852).

 

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.