Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Prawa i obowiązki pacjenta

W procesie udzielania świadczeń zdrowotnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

 1. Wartości ludzkie a funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej
  a) Każdy ma prawo do poszanowania swojej osoby jako osoby ludzkiej
  b) Każdy ma prawo do samodecydowania
  c) Każdy ma prawo do poszanowania integralności fizycznej i psychicznej oraz do poczucia bezpieczeństwa swojej osoby
  d) Każdy ma prawo do poszanowania swojej prywatności
  e) Każdy ma oprawo do poszanowania wyznawania przez niego wartości moralnych i kulturowych oraz do poszanowania swoich przekonań religijnych i filozoficznych
  f) Każdy ma prawo do ochrony zdrowia na poziomie jaki zapewniają działania w dziedzinie prewencji i opieki zdrowotnej oraz do wykorzystania możliwości osiągnięcia najlepszego możliwego poziomu zdrowia.
 2. Prawo do informacji
  a) Pacjent ma prawo do przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, postępach w wynikach leczenia oraz rokowaniu
  b) Pacjent ma prawo za pośrednictwem leczącego go lekarza do wglądu w dokumentację medyczną odnoszącą się do jego osoby
  c) Pacjent ma prawo aby wszelkie informacje dotyczące jego osoby uzyskane w związku z udzielanymi mu świadczeniami zdrowotnymi, w tym sam fakt udzielania świadczenia pozostały w tajemnicy, chyba, że pacjent sam wyrazi zgodę na ujawnienie tajemnicy
  d) Informacja może być dodatkowo zatajona przed pacjentem w przypadku, gdy istnieją poważne przesłanki, aby uważać, że przy braku jakichkolwiek korzyści spowoduje ona tylko poważne szkody
  e) Jeżeli życzeniem pacjenta jest zapoznanie się z pełną informacją o złym, rokowaniu, ma do tego prawo
  f) Informacja powinna być przekazana pacjentowi w sposób odpowiadający jego zdolności rozumienia przy jak najmniejszym użyciu niezrozumiałej technicznej terminologii. Jeżeli pacjent nie mówi powszechnie stosowanym językiem, należy umożliwić tłumaczenie
  g) Pacjent ma prawo nie być informowanym, o ile przedstawi wyrażenie zgody
  h) Pacjent ma prawo wskazać kto, jeżeli w ogóle ktokolwiek, ma być informowany w jego imieniu
  i) Pacjent ma możliwość zasięgnięcia drugiej opinii a więc prawo do konsultacji przez innego niż prowadzący lekarz
  j) W momencie przyjmowania do zakładu opieki zdrowotnej pacjent powinien poznać z imienia osoby, które będą odpowiedzialne za opiekę nad nimi, uzyskać informację o ich statusie zawodowym, a także zapoznać się z przepisami i zwyczajami, które będą kosztować leczenie.
 3. Prawo do wyrażania zgody na zabiegi i leczenie
  a) Warunkiem wstępnym dla jakichkolwiek działań medycznych jest świadoma zgoda pacjenta
  b) Pacjent ma prawo nie zgadzać się lub wstrzymać działania medyczne. Następstwa odmowy lub wstrzymania leczenia powinny być starannie objaśnione pacjentowi
  c) Jeżeli pacjent jest niezdolny do wyrażania swojej woli, a konieczna jest natychmiastowa interwencja medyczna, należy zakładać zgodę pacjenta, o ile wcześniej nie wyraził on swojej woli w sposób nie pozostawiający wątpliwości, co do odmówienia zgody w danej sytuacji
  d) Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody lub odmowy ich udzielania na badania lekarskie, badanie diagnostyczne, zabieg operacyjny lub na inne czynności medyczne i pielęgnacyjne oraz do pełnej informacji o ich celu, charakterze i stopniu ryzyka, a także prawo do wyrażenia zgody lub odmowy jej udzielenia na umieszczenie w szpitalu lub innym zamkniętym zakładzie opieki zdrowotnej
  e) Pacjent lub jego opiekun czy też przedstawiciel ustawowy wyraża na piśmie zgodę, w eksperymencie medycznym do celów naukowych
  f) Pacjent ma prawo do odmowy poddania się demonstracjom medycznym do celów dydaktycznych
  g) Pacjent ma prawo zastrzec na piśmie aby nie pobierać z jego zwłok tkanek, narządów lub komórek jak również nie przeprowadzać sekcji zwłok
  h) W przypadku możliwości zastosowania alternatywnych sposobów leczenia pacjent ma prawo do współdecydowania o wyborze jednego z nich.
 4. Prawo do intymności i poszanowania godności
  a) Wszystkie informacje dotyczące stanu pacjenta, faktów medycznych, rozpoznania, rokowań i leczenia, a także wszelkie inne informacje natury osobistej muszą pozostawać poufne nawet po śmierci
  b) Poufna informacja może być udzielana tylko w przypadku wyrażanej zgody pacjenta lub w przypadku, gdy wyrażenie domaga się tego prawa. Zgoda może być udzielona, jeżeli informację przekazuje się innym osobom sprawującym opiekę nad pacjentem w trakcie leczenia
  c) Wszystkie informacje dotyczące pacjenta i stwarzające możliwość jego identyfikacji powinny być chronione. Ochrona danych musi być odpowiednia do sposobu ich przechowywania
  d) Pacjent ma prawo zażądać skorygowania, uzupełnienie, usunięcia, wyjaśnienia lub uaktualnienia dotyczących go osobistych i medycznych danych, które są niedokładne, niekompletne, dwuznaczne lub nieaktualne albo nieodpowiednie dla potrzeb rozpoznania leczenia i opieki
  e) Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności osobistej w trakcie udzielanych mu świadczeń zdrowotnych, a w szczególności do tego aby przy udzielaniu świadczeń był obecny tylko niezbędny personel medyczny oraz, aby poszanowano jego prywatność poprzez umożliwienie udzielania świadczenia w osobnym pomieszczeniu lub miejscu osłoniętym.
 5. Prawo do opieki i leczenia
  a) Pacjent ma prawo, aby lekarz lub inna osoba wykonująca zawód medyczny udzieliły świadczenia zdrowotnego bez zbędnej zwłoki
  b) Pacjent będący w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia ma prawo do pomocy każdego będącego w pobliżu zakładu opieki zdrowotnej
  c) Pacjent wymagający zdaniem lekarza niezwłocznego przyjęcia do szpitala, zwłaszcza w ramach ostrego dyżuru, ma prawo żądać aby szpital odmawiający przyjęcia ze względu na brak miejsc, rodzaj udzielanych świadczeń lub ze względów epidemicznych, zapewnił w razie potrzeby przewóz do innego szpitala mającego możliwość udzielenia właściwego świadczenia
  d) Pacjent ma prawo do ciągłości opieki włączając w to współpracę pomiędzy wszystkimi dostawcami usług zdrowotnych lub zakładami opieki zdrowotnej, które mogą uczestniczyć w rozpoznaniu, leczeniu i opiece
  e) W ramach ograniczeń, w których instytucje sprawujące opiekę muszą dokonywać wyboru, który z pacjentów poddany zostanie leczeniu. Wszyscy pacjenci mają prawo do rzetelnej procedury dokonywania tego wyboru. Decyzja powinna być podjęta na podstawie kryteriów medycznych i bez dyskryminacji.
  f) Pacjent ma prawo wybierać i zmieniać swego lekarza lub inną osobę sprawującą nad nim opiekę lub zakład opieki zdrowotnej, o ile pozwala na to funkcjonujący system opieki zdrowotnej.
 6. Prawo pacjenta nieletniego
  Pacjentowi nieletniemu przysługują takie same prawa, jak pacjentowi dorosłemu, z tym że:
  a) Prawo pacjenta do wyrażenia zgody lub odmowy na świadczenia zdrowotne które muszą być udzielane nieletniemu do 16-tu lat, przysługuje osobom reprezentującym jego prawa w myśl odrębnych przepisów
  b) Zgoda na świadczenia zdrowotne pacjenta nieletniego, który ukończył 16 lat, wymaga potwierdzenia przez osobę reprezentującą jego prawa, jeżeli przepis wymaga wyrażenia zgody na piśmie
  c) Odmowa wyrażenia zgody na świadczenia zdrowotne pacjenta nieletniego, który ukończył 16 lat, wymaga przedstawienia sprawy sądowi opiekuńczemu, który może udzielić zezwolenia na takie świadczenia, nie dotyczy to przypadku, gdy świadczenie ma być udzielone w przypadku niebezpieczeństwa utraty życia lub kalectwa.
 7. Prawo do skargi
  Pacjent lub osoba reprezentująca jego prawa, jeżeli uzna, że te oprawa zostały naruszone może:
  a) Zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia zdrowotne, a następnie do Dyrektora zakładu
  b) W razie nie zadawalającego załatwienia sprawy zwrócić się o jej rozpatrzenia do organu, który utworzył zakład
  c) Jeżeli naruszenie prawa dotyczyło fachowej czynności medycznej, zwrócić się do okręgowej izby lekarskiej bądź do okręgowej izby pielęgniarek i położnych
  d) Skierować sprawę do sądu powszechnego, jeżeli w wyniku działania lub zaniechania zakładu opieki zdrowotnej lub osoby wykonującej zawód medyczny naruszono dobro osobiste pacjenta lub wyrządzono szkodę materialną w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 8. Obowiązki pacjentów i ich prawnych opiekunów
  a) Zgłoszenie się na badania w wyznaczonych terminach
  b) Systematyczny udział w zajęciach terapeutycznych
  c) Każdorazowe powiadomienie Ośrodka o przewidywanej nieobecności dziecka
  d) Przestrzeganie zaleceń lekarzy oraz terapeutów, dotyczących prowadzenia rehabilitacji domowej
  e) Dbanie o higienę dzieci i przysyłanie ich do Ośrodka czysto i schludnie ubranych
  f) Powiadomienie Dyrektora lub inny personel Ośrodka o podejrzeniu choroby zakaźnej
  g) Informowanie Ośrodka o stosowanym leczeniu u dziecka w innych zakładach służby zdrowia.
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.