Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Regulamin Organizacyjny

R E G U L A M I N   O R G A N I Z AC Y J N Y

 

SAMODZIELNEGO  PUBLICZNEGO  ZAKŁADU  OPIEKI  ZDROWOTNEJ OŚRODKA  REHABILITACJI  DZIECI  NIEPEŁNOSPRAWYCH 

 

Góra, dnia 12 grudzień 2012r.

 

Spis treści

I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE.. 3

II.  FIRMA  PODMIOTU LECZNICZEGO.. 4

III. CELE I ZADANIA PODMIOTU LECZNICZEGO.. 4

IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA.. 5

V. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH       ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH   5

VI. MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.. 5

VII. ORGANIZACJA  I  ZADANIA  POSZCZEGÓLNYCH  KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH, 6

ORAZ  WARUNKI  WSPÓŁDZIAŁANIA  MIĘDZY  TYMI  KOMÓRKAMI  DLA  ZAPEWNIENIA  SPRAWNOŚCI  FUNKCJONOWANIA  OŚRODKA  POD  WZGLĘDEM  DIAGNOSTYCZNO-LECZNICZYM, PIELĘGNACYJNYM,  ADMINISTRACYJNYM  I  GOSPODARCZYM... 6

VIII. PRZEBIEG  PROCESU  UDZIELANIA  ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH  Z  ZAPEWNIENIEM  WŁAŚCIWEJ  DOSTEPNOŚCI  I  JAKOŚCI  TYCH  ŚWIADCZEŃ W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH.. 10

IX. WARUNKI  WSPÓŁDZIAŁANIA  Z  INNYMI  PODMIOTAMI  WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ  W  ZAKRESIE  ZAPEWNIENIA  PRAWIDŁOWOŚCI  DIAGNOSTYKI,  LECZENIA, PIELĘGNACJI I REHABILITACJI  PACJENTÓW  ORAZ  CIĄGŁOŚCI  PRZEBIEGU PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.. 12

X.  WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA  UDOSTEPNIANIE  DOKUMENTACJI  MEDYCZNEJ. 12

XI. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT   13

XII. WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIELANE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE INNE NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH.. 13

XIII. SPOSÓB KIEROWANIA JEDNOSTKĄ I KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO.. 14

XIV.  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE.. 16

 

 Na mocy art. 23 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

(Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr149, poz.887, Nr174, poz.1039 i Nr 185, poz.1092 oraz z 2012r. poz.742 ) ustanawia się regulamin organizacyjny.

I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

§ 1

 

Regulamin określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania oraz sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych zwanego dalej „Ośrodkiem”.

 

§ 2

 

 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

A)    Świadczenia zdrowotne – działania służące zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania, a w szczególności związane z:

 • Badaniem i poradą lekarską
 • Badaniem i porada logopedyczną
 • Badaniem i poradą psychologiczną
 • Rehabilitacją leczniczą
 • Pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi    

B)    Osoba wykonująca zawód medyczny – osoba, która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycznej

C)    Ambulatoryjne specjalistyczne świadczenie zdrowotne – świadczenie zdrowotne określone w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, udzielane osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych.

D)    Porada specjalistyczna – świadczenie specjalistyczne lub zespół takich świadczeń, udzielanych w ramach poradni specjalistycznych przez lekarza specjalistę lub osoby uprawnione do udzielania ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych

E)     Pacjent – osoba fizyczna korzystająca z określonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych Ośrodka

F)     Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego – lekarz, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo lekarz, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

G)    Ośrodek – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

H)    Ustawa – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr149, poz.887, Nr174, poz.1039 i Nr 185, poz.1092 oraz z 2012r. poz.742 ).

 

§ 3

 

Ośrodek działa na postawie:

 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr149, poz.887, Nr174, poz.1039 i Nr 185, poz.1092 oraz z 2012r. poz.742)
 2. Uchwały Nr 98/94 Rady Miejskiej Góry z dnia 28 grudnia1994r. w sprawie utworzenia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Górze
 3. Uchwały Nr III/55/98 Rady Miejskiej w Górze z dnia 10 grudnia 1998r. w sprawie przekształcenia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 4. Statutu
 5. Innych przepisów prawa, regulujących działalność zakładów opieki zdrowotnej.

II.  FIRMA  PODMIOTU LECZNICZEGO

§ 4

 

Podmiot leczniczy działa pod nazwą: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

 

III. CELE I ZADANIA PODMIOTU LECZNICZEGO

 

§ 5

 

 1. Celem działania Ośrodka jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a w szczególności prowadzenie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.
 2. Podstawowe zadania Ośrodka:

1)      udzielanie wielospecjalistycznych i kompleksowych świadczeń leczniczych i rehabilitacyjnych dzieciom niepełnosprawnym,

2)      udzielanie instruktażu i konsultacji rodzicom dzieci niepełnosprawnych,

3)      pielęgnacja i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi,

4)      dowóz dzieci do Ośrodka,

5)      zapewnienie dzieciom objętym rehabilitacją dzienną wyżywienia (usługi związane z wyżywieniem świadczone są odpłatnie),

6)      prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i niemowląt zagrożonych niepełnosprawnością,

7)      udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych pacjentom w zakresie rehabilitacji leczniczej,

8)      udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

   

IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA

                                                                § 6

 

       1.  W skład Ośrodka wchodzą:

                1)   Dział Rehabilitacji - DR

 • Poradnia Rehabilitacyjna
 • Poradnia Logopedyczna
 • Pracownia Fizjoterapii - Góra  os. K. Wielkiego 25
 • Pracownia Fizjoterapii - Góra  ul. Mickiewicza 1a
 • Zespół Rehabilitacji Domowej    

                2)    Dział Medyczno – Terapeutyczny (MT)

                             •     Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

                             •     Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci.

                3)    Dział Finansowo – Administracyjny(FA)

                4)    Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

                5)    Inspektor Ochrony Danych

      2.   Poszczególnymi działaniami kierują wyznaczeni przez Dyrektora koordynatorzy, a w                    

            razie ich nieobecności osoby ich zastępujące.

      3.   Schemat Organizacyjny Ośrodka stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

V. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH       ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 7

 

1.  Rehabilitacja lecznicza w zakresie:

     a) lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna,

     b) fizjoterapia ambulatoryjna,

     c) rehabilitacja dzienna dla dzieci,

     d) rehabilitacja dzienna dla dorosłych,

     e) fizjoterapia domowa

2.   Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne,

3.   Postępowanie diagnostyczno–terapeutyczne,

4.   Świadczenia opiekuńcze oraz pedagogiczno – wychowawcze,

6.   Świadczenia pielęgnacyjne.

VI. MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 8

 

 1. Siedzibą Ośrodka jest Góra, osiedle Kazimierza Wielkiego 25.
 2. Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

a)      Góra, os. Kazimierza Wielkiego 25

b)      Góra, ul. Mickiewicza 1a – Pracownia Fizjoterapii

VII. ORGANIZACJA  I  ZADANIA  POSZCZEGÓLNYCH  KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH,

ORAZ  WARUNKI  WSPÓŁDZIAŁANIA  MIĘDZY  TYMI  KOMÓRKAMI  DLA  ZAPEWNIENIA  SPRAWNOŚCI  FUNKCJONOWANIA  OŚRODKA  POD  WZGLĘDEM  DIAGNOSTYCZNO-LECZNICZYM, PIELĘGNACYJNYM,  ADMINISTRACYJNYM  I  GOSPODARCZYM

 

§ 9

 

 1. Dział Rehabilitacji

 

Odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie Działu jest koordynator, któremu podlegają fizjoterapeuci, logopeda oraz zatrudnieni na umowę cywilno – prawną lekarze.

 

Zadania Działu Rehabilitacji:

 

A)    Poradnia Rehabilitacyjna

a)      Organizowanie i prowadzenie specjalistycznych badań lekarskich,

b)      Ustalanie diagnozy na podstawie wyników badań oraz niezbędnych testów czynnościowych,

c)      Ocena aktywności ruchowej pacjenta,

d)     Kierowanie na konsultacje i badania dodatkowe,

e)      Planowanie postępowania rehabilitacyjnego – ustalanie programu usprawniania leczniczego,

f)       Wypisywanie zleceń na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

g)      Wystawianie skierowania na fizjoterapię i leczenie uzdrowiskowe,

h)      Prowadzenie dokumentacji medycznej.

 

 

B)    Poradnia Logopedyczna

a)      Prowadzenie niezbędnych badań diagnostycznych, umożliwiających ustalanie diagnozy,

b)      Prowadzenie zajęć terapii logopedycznej:

-  diagnozowanie,

-  ćwiczenia usprawniające narządu artykulacyjne,

-  nauka prawidłowej artykulacji głosek,

c)      Ogólna stymulacja rozwoju dzieci:

-        prowadzenie ćwiczeń słownikowych

-        prowadzenie ćwiczeń pamięci, koordynacji, spostrzegawczości i myślenia,

d)     Usprawnianie sfery grafomotorycznej,

e)      Prowadzenie ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej,

f)       Kierowanie na konsultacje,

g)      Prowadzenie edukacji i promocji zachowań prozdrowotnych.

 

C)    Pracownia Fizjoterapii

a)      Planowanie postępowania fizjoterapeutycznego

b)      prowadzenie badań czynnościowych, niezbędnych do ustalenia planu rehabilitacji,

c)      Prowadzenie indywidualnych i grupowych form usprawniania i terapii z wykorzystaniem różnych metod i technik fizjoterapeutycznych w zależności od wskazań lekarskich

d)     Udzielanie instruktażu w sprawie prawidłowej rehabilitacji domowej,

e)      Współpraca w zakresie rehabilitacji dzieci z Działem Medyczno – Terapeutycznym,

f)       Prowadzenie dokumentacji medycznej.

 

            D) Udzielanie świadczeń w warunkach domowych, które obejmują:

                  a) poradę lekarską rehabilitacyjną

                  b) fizjoterapię domową realizowaną przez:

 • wizytę fizjoterapeutyczną
 • zabiegi fizjoterapeutyczne.

 

 1. Dział Medyczno – Terapeutyczny

 

Odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie Działu jest koordynator, któremu służbowo podlegają: pielęgniarki, terapeuci, opiekunka dziecięca.

 

A)    Do zadań Działu Medyczno – Terapeutycznego należy:

1)      Opieka medyczna nad dziećmi:

a)      wykonywanie zabiegów i podawanie leków, stosownie do zaleceń lekarskich,

b)      dbałość o higienę osobistą dzieci,

c)      kontrola stanu zdrowia dzieci, udzielanie fachowej pomocy medycznej w przypadkach nagłych zachorowań,

d)     organizowanie okresowych specjalistycznych badań lekarskich dzieci,

e)      asystowanie lekarzom przy okresowych badaniach dzieci w zakresie neurologii,

f)       współpraca z lekarzami pierwszego kontaktu.

2)      Prowadzenie zajęć terapii logopedycznej:

a)      prowadzenie ogólnej stymulacji rozwoju dzieci,

b)      prowadzenie ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej

c)      usprawnianie sfery grafomotorycznej,

3)      Prowadzenie zajęć:

a)      indywidualnych i grupowych dzieci w zakresie terapii zajęciowej,

b)      indywidualnych kształtujących procesy analizy i syntezy wzrokowej, słuchowej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.

4)      Prowadzenie ćwiczeń służących kształtowaniu orientacji przestrzennej i rozwojowi emocjonalnemu,

5)      Prowadzenie terapii integracji sensorycznej,

6)      Prowadzenie  oświaty zdrowotnej wśród rodziców dzieci przebywających w Ośrodku oraz wśród pracowników.

7)      Prowadzenie:

a)      dokumentacji medycznej dzieci,

b)      książki zabiegów i zleceń,

c)      dezynfekcji narzędzi medycznych,

8)      Nadzór nad książeczkami zdrowia pracowników.

9)      Sprawowanie opieki nad dziećmi w trakcie dowozu do Ośrodka i z Ośrodka.

 

B)    Zadania realizowane przez Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci:

1)      ustalanie wielospecjalistycznej diagnozy: lekarskiej, psychologicznej, logopedycznej, fizjoterapeutycznej, terapeutyczno-pedagogicznej z uwzględnieniem potrzeb pielęgnacyjnych,

2)      opracowanie indywidualnych wielospecjalistycznych i kompleksowych programów terapeutycznych w zakresie wynikających z rozpoznanych potrzeb,

3)      prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii oraz rehabilitacji dziecka.

4)      prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci: niemowląt zagrożonych niepełnosprawnością,

5)      śledzenie rozwoju dziecka poprzez ponawianie diagnozy oraz dostosowanie programów terapeutycznych do zmieniających się potrzeb rozwojowych i zdrowotnych dziecka,

6)      udzielanie rodzicom – opiekunom szczegółowych wskazówek co do metod i technik pielęgnacji, opieki, stymulacji rozwoju i usprawniania dziecka,

7)      rozwijanie  sfer i umiejętności w zakresie utrudnionym do osiągnięcia w systemie świadczeń ambulatoryjnych,

8)      realizowanie programu wsparcia dla rodziców,

 

C)    Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

9)      prowadzenie rehabilitacji ogólnoustrojowej polegającej na kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej.

 

 1. Dział Finansowo – Administracyjny

 

Działem kieruje główny księgowy, któremu organizacyjnie podlegają:

starszy specjalista, kierowca – konserwator, robotnicy gospodarczy.

 

Do zakresu działania Działu Finansowo – Administracyjnego należy:

1)      Prowadzenie spraw związanych z budżetem Ośrodka

a)      przygotowanie i prowadzenie rozliczeń finansowych

b)      przygotowanie projektów zmian w budżecie,

c)      opracowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu,

d)     prowadzenie obsługi finansowo – księgowej i kasowej Ośrodka

e)      prowadzenie spraw płacowych pracowników Ośrodka,

f)       prowadzenie ewidencji środków trwałych,

g)      zapewnianie właściwego obiegu dokumentów księgowych.

2)      Prowadzenie sekretariatu

3)      Prowadzenie spraw osobowych pracowników

4)      Prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Ośrodka

5)      Prowadzenie książki kontroli

6)      Gromadzenie informacji prasowych dotyczących Ośrodka

7)      Prowadzenie spraw z zakresu bhp i p/poż

8)      Zapewnienie obsługi Rady Społecznej Ośrodka

9)      Prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora

10)  Wykonywanie kopii dokumentacji medycznej i druków medycznych

11)  Sporządzanie obowiązujących sprawozdań statystycznych

12)  Prowadzenie obsługi administracyjno–gospodarczej:

a)      zaopatrzenie w materiały biurowe, leki, sprzęt rehabilitacyjny,

b)      wyżywienie i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie

c)      prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem i rozliczeniem transportu.

 

 1. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością – samodzielne stanowisko

 

            Kompleksowe prowadzenie, nadzorowanie i koordynacja wszelkich spraw

            związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO

            9001: 2008. 

 

            Do zadań pełnomocnika należy:

            1)    Proponowanie szczegółowych celów jakościowych w zgodzie z obowiązującą  

                    polityką jakości,

       2)   Nadzór nad realizacją szczegółowych celów jakościowych,

             3)   Kompleksowe prowadzenie, nadzorowanie i koordynacja wszelkich spraw      

                   związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO

9001: 2008. 

             4)   Nadzór nad dokumentacją systemową: aktualizacja i wycofywanie

dokumentacji nieaktualnej.

             5)  Organizowanie i kompleksowe prowadzenie audytów:

a) opracowanie rocznego harmonogramu audytów,

b) wyznaczanie audytorów do audytu poszczególnych komórek

    organizacyjnych,

c) przechowywanie dokumentacji audytowej.

              6) Nadzór nad działaniami korygującymi i zapobiegawczymi

a) ocena zasadności uruchomienia działań korygujących lub zapobiegawczych,                        

 b) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za podjęcie działań korygujących

     lub zapobiegawczych,

c) określenie czasu niezbędnego do realizacji działań korygujących lub

                       zapobiegawczych,

                   d) monitorowanie uruchomionych działań korygujących lub

                        zapobiegawczych, 

               7) Przygotowanie kompleksowych materiałów dla Kierownictwa zakładu do   

 okresowych przeglądów funkcjonowania systemu.

               8) Proponowanie szkoleń dla personelu zakładu z zakresu doskonalenia systemu

 zarządzania jakością (dla pracowników i audytorów). 

                    a) organizowanie szkoleń wewnętrznych z zakresu zarządzania jakością.

                    b) wnioskowanie do Kierownictwa placówki o skierowanie pracownika na     

                         szkolenie zewnętrzne z zakresu zarządzania jakością.

                9) Utrzymywanie kontaktów z jednostką certyfikującą.

  10) Wysuwanie propozycji doskonalenia systemu.

 

5. Inspektor Ochrony Danych – samodzielne stanowisko

 

    Kompleksowe prowadzenie, nadzorowanie i koordynacja wszelkich spraw związanych z     

    ochroną danych osobowych.

 

 

Do najważniejszych obowiązków Inspektora Ochrony danych  należy:

a) stały nadzór nad treścią Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym,

b) aktualizacja i modyfikacja ww. dokumentów,

c) czynności sprawdzania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowania sprawozdania,

d) prowadzenie jawnego rejestru zbiorów danych osobowych,

e) udział w kontrolach prowadzonych przez inspektorów Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

f) udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane do Administratora Danych przez podmioty zewnętrzne, dotyczące administrowanych zbiorów danych osobowych,

g) przeprowadzanie dla pracowników  szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych,

h) nadzór nad nadawaniem uprawnień do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych,

i) prowadzenie aktualnej ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych we wszystkich zbiorach oraz nadzór nad prowadzeniem rejestru nadanych uprawnień do przetwarzania danych w systemach informatycznych,

j) nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem obszarów, w których przetwarzane są dane osobowe,

k) monitorowanie działania i skuteczności zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych.

 

VIII. PRZEBIEG  PROCESU  UDZIELANIA  ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH  Z  ZAPEWNIENIEM  WŁAŚCIWEJ  DOSTEPNOŚCI  I  JAKOŚCI  TYCH  ŚWIADCZEŃ W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH

 

§ 10

 

 1. Świadczenia udzielane są zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy
 2. W uzasadnionych przypadkach świadczenia mogą być udzielane w domu pacjenta
 3. Ośrodek zamieszcza w widocznym miejscu informację o godzinach  i miejscach udzielania świadczeń
 4. W razie nieobecności pracownika (urlop, choroba) Ośrodek zapewnia zastępstwo oraz informuje pacjentów o długości okresu nieobecności.

 

§ 11

 

     Świadczenia udzielane są przez osoby wykonujące zawody medyczne lub inne osoby   

     posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do udzielania świadczeń opieki  

     zdrowotnej w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycznej.

 

§ 12

 

 1. Zapisy na wizyty ambulatoryjne, domowe oraz do ośrodka dziennego pobytu odbywają się w każdej formie: osobiście, przez członków rodziny, osoby trzecie, telefonicznie oraz online na stronie internetowej www.osrodekrehabilitacji.com.pl .
 2. Podczas rejestracji pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy powinien okazać ważny dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

 

§ 13

 

 1. Świadczenia są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania.
 2. Ośrodek wyznacza godziny realizacji świadczeń w możliwie najkrótszym terminie, uzgodnionym z pacjentem.
 3. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalenia terminu przyjęcia, a które uniemożliwiają zachowanie ustalonego terminu, Ośrodek niezwłocznie informuje o zmianie terminu. 

 

§ 14

 

 1. Ośrodek prowadzi listy pacjentów oczekujących na poszczególne zakresy udzielanych świadczeń.
 2. Zapisy na listę oczekujących prowadzone są tak jak zapisy na wizyty ambulatoryjne, domowe oraz do ośrodka dziennego pobytu.
 3. Kolejność wykonania świadczenia ustalona jest na postawie daty zapisu.
 4. Informuje pacjenta lub opiekuna o terminie udzielenia świadczenia oraz podaje przyczynę wyboru tego terminu.

 

§ 15

 

 1. Świadczenia w Ośrodku realizowane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Ośrodek udziela świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna, które realizowane są w warunkach:

1)      ambulatoryjnych

2)      domowych

3)      ośrodka dziennego pobytu.

 1. W ramach ośrodka dziennego pobytu dla dzieci leczone są dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego oraz zagrożone nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych.
 2. W ośrodku dziennym  prowadzona jest kompleksowa rehabilitacja ogólnoustrojowa za dla osób dorosłych i dzieci.
 3. Podczas rejestracji pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest złożyć oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta i po jego śmierci (lub o nieupoważnieniu nikogo), a także o zgodzie na udzielenie świadczeń zdrowotnych.

 

IX. WARUNKI  WSPÓŁDZIAŁANIA  Z  INNYMI  PODMIOTAMI  WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ  W  ZAKRESIE  ZAPEWNIENIA  PRAWIDŁOWOŚCI  DIAGNOSTYKI,  LECZENIA, PIELĘGNACJI I REHABILITACJI  PACJENTÓW  ORAZ  CIĄGŁOŚCI  PRZEBIEGU PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§  16

 

 1. Ośrodek realizuje świadczenia medyczne dla pacjentów skierowanych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Pacjenci kierowani do Ośrodka powinni posiadać wyniki niezbędnych badań diagnostycznych.
 3. W celu zapewnienia prawidłowej diagnostyki i leczenia oraz ciągłości postępowania w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań, konsultacji, zabiegów specjalistycznych, pacjent zostaje skierowany do odpowiedniego zakładu opieki zdrowotnej.
 4. Jeżeli leczenie nie może być kontynuowane ambulatoryjnie lub w ramach pobytu dziennego – Ośrodek kieruje pacjenta na dalsze leczenie szpitalne. Lekarz kierujący uzasadnia konieczność hospitalizacji oraz wskazuje pacjentowi poziom referencyjny szpitala, w którym może być kontynuowane leczenie.
 5. Zasady współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowej diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania są uregulowane przepisami prawa oraz umowami z tymi zakładami.

X.  WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA  UDOSTEPNIANIE  DOKUMENTACJI  MEDYCZNEJ

§ 17

 

 1. Ośrodek jest zobowiązany prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zakładu.
 2. Ośrodek zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji, o której mowa w ust.1
 3. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentom lub osobom przez nich pisemnie upoważnionym do wglądu do dokumentacji medycznej za życia pacjenta lub / i po jego śmierci, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 1. Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 2. Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2;
 3. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, opłata nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2.
 4. Wysokość opłat o których mowa w pkt. 4-6 określona jest w załączniku nr 2 do regulaminu organizacyjnego.

XI. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT

 

§ 18

 

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych organizowane jest w taki sposób, aby nie ograniczać dostępności do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych pozostaje bez wpływu na kolejność pozycji na prowadzonej przez Ośrodek liście oczekujących na udzielenie świadczenia finansowanego ze środków  publicznych.
 3. Świadczenia zdrowotne odpłatne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem.
 4. Pacjent ma prawo do pełnej informacji dotyczącej jego prawa do uzyskania świadczenia finansowanego ze środków publicznych oraz warunkach uzyskania tego świadczenia.

XII. WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIELANE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE INNE NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

 

§ 19

 

 1. Opłaty mogą być pobierane od pacjentów w następujących przypadkach:

1)      za świadczenia medyczne:

a)    udzielone osobom nieubezpieczonym w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki    

     zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

b)   na podstawie umów cywilnoprawnych z innymi podmiotami,

c)ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielane bez skierowania lekarza   

  ubezpieczenia zdrowotnego (art.61 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach

  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

d)   w zakresie usług nieobjętych umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia,

2)      za czynności administracyjne:

a)za wydanie odpisu, wypisu lub kopii dokumentacji medycznej, zgodnie z  

 odpowiednimi przepisami w tym zakresie,

b)   za wydanie zaświadczenia - orzeczenia o stanie zdrowia pacjenta, dla potrzeb     

  innych niż proces leczenia i diagnozowania choroby,

c)za wydanie zaświadczenia informacyjnego o zakresie korzystania przez pacjenta z

 usług terapeutycznych w ośrodku dla potrzeb innych niż proces leczenia i

 diagnozowania choroby,

3)      na podstawie §16 statutu Ośrodka usługi dodatkowe:

a)      wypożyczenie urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego,

b)      usługi transportowe na zlecenie osób fizycznych i prawnych.

 

 1. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych określona jest w załączniku nr 3 do regulaminu organizacyjnego.

XIII. SPOSÓB KIEROWANIA JEDNOSTKĄ I KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO

 

§ 20

 

 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
 2. W razie nieobecności, Dyrektora zastępuje wyznaczony przez niego pracownik Ośrodka.
 3. Działem Medyczno – Terapeutycznym oraz Działem Rehabilitacji kierują koordynatorzy,  

       a Działem Finansowo – Administracyjnym – główny księgowy.

 

§ 21

 

Do szczegółowych kompetencji osób zarządzających należą:

 1. Dyrektor

1) kierowanie pracą podległego personelu działalności podstawowej i pomocniczej,

2) podejmowanie decyzji dotyczących mienia w zakresie zwykłego zarządu,

3) reprezentowanie Ośrodka w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych,

4) podejmowanie decyzji w sprawach związanych z nawiązywaniem, zmianą i    

    rozwiązywaniem umów o pracę, a także przyznawaniem nagród i premii,

5) kontrolowanie przestrzegania przez pracowników przepisów bhp i przeciwpożarowych,

6) przyjmowanie skarg i zażaleń,

7) realizowanie ustalonego planu finansowego Ośrodka,

      8) opracowywanie planów finansowych i inwestycyjnych, przedstawianie ich do   

           zaopiniowana radzie społecznej,

      9)  podpisywanie poleceń wyjazdów służbowych pracowników,

    10)  wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących bieżącą działalność Ośrodka,

    11)  nadzór nad właściwą dostępnością do udzielanych świadczeń medycznych,

    12)  zatwierdzanie harmonogramów pracy pracowników,

    13)  działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

    14)  nadzór nad utrzymaniem urządzeń, sprzętu, aparatury medycznej i zajmowanych    

           pomieszczeń w należytym stanie technicznym z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa

           przeciwpożarowego oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

    15) dbanie o udzielanie świadczeń medycznych wyłącznie przez personel o odpowiednim  

          stanie zdrowia i niezbędnych kwalifikacjach fachowych.

    16) Dyrektor Ośrodka sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością;

a)      Działu Finansowo-Administracyjnego,

b)      Działu Medyczno-Terapeutycznego,

c)      Działu Rehabilitacji.

 

 1. Główny księgowy

1)   Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem, wykonywaniem, kontrolowaniem

     i przekazywaniem wykonania budżetu, w szczególności:

a)      prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka zgodnie z zasadami rachunkowości oraz w sposób umożliwiający prawidłowe zarządzanie zakładem,

b)      kreowanie polityki finansowej Ośrodka,

c)      prawidłowe dysponowanie środkami finansowymi,

d)     czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu Ośrodka,

e)      wnioskowanie o dokonywanie zmian w budżecie /przesunięcia środków w ramach budżetu/,

f)       kontrolowanie i analizowanie budżetu,

g)      ochrona środków pieniężnych, gromadzenia ich na rachunkach bankowych,

2)                                                                                Zapewnienie obsługi finansowo – księgowej Ośrodka.

3)                                                                                Sporządzanie informacji okresowych oraz informacji o przebiegu wykonania budżet

       za I półrocze, a także rocznego sprawozdania z wykonania budżetu.

4)        Prowadzenie spraw płacowych pracowników.

5)        Prowadzenie ewidencji środków trwałych.

6)        Zapewnienie właściwego obiegu dokumentów księgowych w Ośrodku.

7)                                                                                Współpraca i prowadzenie rozliczeń finansowych z Narodowym Funduszem Zdrowia

        i innymi w zakresie świadczonych usług medycznych,

8)                                                                                Współpraca i prowadzenie rozliczeń z Urzędem Miasta i Gminy w Górze,

9)                                                                                Sporządzanie sprawozdań finansowych,

10)                                                                            Współpraca i dokonywanie rozliczeń  z: Urzędem Skarbowym, ZUS-em, Urzędem

       Statystycznym.

 

 

Ponadto główny księgowy odpowiedzialny jest za:

1)        Sprawowanie nadzoru nad działalnością działu finansowo-administracyjnego.

2)        Opracowywanie projektów zakresów czynności pracowników działu i propozycji ich  

      zmian.

3)        Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami podległego działu.

4)        Wnioskowanie w sprawach zatrudniania, zwalniania, awansowania, nagradzania i

      pociągania do odpowiedzialności porządkowej pracowników działu.

5)        Czuwanie nad dyscypliną pracy w dziale.

6)        Sporządzanie planów urlopów pracowników podległego działu.

7)        Reprezentowanie pracowników działu wobec Dyrektora.

8)        Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków oraz innych sprawach

      związanych z funkcjonowaniem kierowanego działu.

9)        Współpraca z koordynatorami Działu Medyczno-Terapeutycznego i Poradni

       Rehabilitacji w wykonywaniu wspólnych zadań.

10)    Zastępowanie Dyrektora Ośrodka w razie jego nieobecności.

 

 

 1. Koordynatorzy Działu Medyczno – Terapeutycznego i Działu Rehabilitacji

1)  Sprawowanie nadzoru kierowanymi przez siebie komórkami.

2)  Składanie propozycji do planu działania Działu Medyczno-Terapeutycznego  i Poradni

     Rehabilitacji.

3)  Inspirowanie działań usprawniających pracę działu.

4)  Opracowywanie projektów zakresów czynności pracowników i propozycji ich zmian w

         podległym dziale.

    5)  Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami w podległym dziale.

    6)  Wnioskowanie w sprawach  zatrudniania, zwalniania, awansowania, nagradzania i

     pociągania do odpowiedzialności porządkowej pracowników w dziale.

7)  Czuwanie nad dyscypliną pracy w dziale.

8)  Sporządzanie planów urlopów pracowników

9)  Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej wykonywanych zadań.

   10)  Reprezentowanie działu i poradni wobec Dyrektora.

   11)  Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz w innych sprawach związanych z     

          funkcjonowaniem kierowanych komórek.

 

   12)  Organizowanie szkoleń wewnętrznych, umożliwiających podnoszenie kwalifikacji zawodowych podległego personelu.

XIV.  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 22

 

 1. Regulamin Organizacyjny ustala Dyrektor Ośrodka.
 2. W przypadku nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności leczniczej oraz inne przepisy prawa.
 3. Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go, na wniosek pacjenta, a także na stronie internetowej www.osrodekrehabilitacji.com.pl .
 4. Postanowienia regulaminu zostają podane do wiadomości wszystkich zatrudnionych w Ośrodku.
 5. Datę wejścia w życie Regulaminu Organizacyjnego określa Zarządzenie Dyrektora Ośrodka.

 

 

 

1. Załącznik nr 1 – Schemat Organizacyjny Ośrodka

2. Załącznik nr 2 – Opłaty za udostepnienie dokumentacji medycznej

3. Załącznik nr 3 – Cennik usług dla osób nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń oraz za

    usługi nieobjęte umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.